GENEL BİLGİLER

Bu sayfada aşağıda belirtilen sureçler tanımlanmaktadır.

 

 

 

Kayıt İşlemleri

 • Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde hak kazandıkları programa kayıtlarını yaptırırlar.
 • Asıl ve yedek listelerden kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, kayıt süresi bitiminde program kontenjanının altında kalsa dahi ek kayıt yapılamaz.
 • Enstitüye kesin kayıt tarihlerinde, tüm adayların istenilen diploma veya mezuniyet belgelerine sahip olması zorunludur.

 

 

 

Ders Kayıt

 • Öğrenciler her yarıyıl başında; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Danışman ataması yapılmayan öğrenci kayıt yenileyemez.
 • Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırılmayan dönemler de öğrencilik süresinden sayılır ve ilgili dönem içerisinde öğrencinin yerine getirmekle sorumlu olduğu (yeterlik, tez öneri, tez izleme v.b.) yükümlüklerden başarısız sayılır.
 • Ders kayıtları yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar tamamlanır.
 • Öğrencinin ilgili dönemde alacağı derslere kaydı danışmanın onayıyla gerçekleşir.
 • Seminer dersine en erken ikinci yarıyıl kayıt olunabilir.
 • Tez danışmanı atanan ve derslerini tamamlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri, danışmanı tarafından açılan tez ve uzmanlık alan derslerine kayıt takvimi içerisinde kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Tez danışmanı atanan doktora öğrencileri tez öneri aşamasından sonra danışmanı tarafından açılan tez ve uzmanlık alan derslerine kayıt yaptırrmak zorundadır.
 • Yüksek lisans öğrencilerinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla, lisans düzeyindeki 3XXX, 4XXX kodlu derslerden danışman onayı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla seçilebilir.
 • Yeni öğrenci ders kayıt kılavuzu için tıklayınız.
 
 
 
 

Üniversite Dışından Ders Alma

Aşağıdaki kuralları sağlamak koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerinden, danışman onayı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders alınabilir ve bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

 • Tezli yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2 (iki) ders, yüksek lisans/lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve üniversitenin öğretim programlarında iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla,
 • Doktora/sanatta yeterlik programlarına, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2 (iki) ders, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve üniversitenin öğretim programlarında iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla,
 • Doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 (dört) ders, yüksek lisans/lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve üniversitenin öğretim programlarında iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla,
 • Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen lisansüstü öğrenciler, en geç yürürlükteki akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde ilgili süreci başlatır.
 
 
 
 
 
Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma
 • Özel öğrencilik süresi en fazla 2 (iki) yarıyıldır. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. Yabancı dilde verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen yabancı dil yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır.
 • Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece tezli lisansüstü programlardan ders alabilir.
 • Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Özel öğrenci olmak, Üniversite’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilir.
 • Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla 3(üç) ders alabilir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğenstitü lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin ders yüküne saydırılabilir.
 • Kayıt olduğu programın haricinde, enstitüdeki diğer lisansüstü programlardan özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 2 (iki) ders saydırılabilir.
 • Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde alınan derslerden toplam en fazla 3 (üç) ders saydırılabilir.

 

 

 

Ders Saydırma

 • Yatay geçişle veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kayıt olan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 2 (iki) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılabilir.
 • Enstitü programlarından herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin aynı programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda programın mevcut müfredatında yer alan derslerden en fazla 5 (beş) dersi öğrencinin ders yüküne sayılabilir.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin ders yüküne saydırılabilir. Kayıt olduğu programın haricinde, enstitüdeki diğer lisansüstü programlardan özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 2 (iki) ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerden toplam en fazla 3 (üç) ders saydırılabilir.
 • Öğrencinin lisansüstü seviyede almış ve başarmış olduğu Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yukarıda belirtilen ders saydırma işlemlerine ek olarak yapılır.
 • Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde, saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile başvurur. Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
 • Not dönüşüm işlemlerinde Senato tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.