Tez Teslimi

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları


Doktora Tezinin Sonuçlanması MADDE 68- (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme raporu sunulması gerekir.

(2) Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, tezden üretilmiş yayınlarını ve danışmanının tezin savunabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birilikte ilgili enstitüye teslim eder.

(3) Enstitü tezi, tezden üretilen yayınları öğrenci aracılığı ile jüri üyelerine iletir.

(4) Doktora tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gözetilerek ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenir ve doktora tez jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez savunma sınav tarih ve zamanı anabilim/anasanat dalı tarafından ilan edilerek herkese duyurulur.

(6) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve doktora tez jürilerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili EYK’na gönderilir.

(7) Tez, doktora tez jürisi belirlendiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde üyelere tutanak ile teslim edilmek zorundadır. Sınav, teslim tarihinden itibaren en erken 15 gün ve en geç bir ay içinde enstitülerin uygun göreceği sınav salonlarında yapılır.

(8) Tez savunma sınavı bir ay içerisinde yapılmazsa, ilgili enstitünün onayı ile yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı yapılır.

(9) Tez sınavı en az 60 dakika olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Karar aşamasında öğrencinin ve dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

(10) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar.

(11) Toplantının ilk bölümünde yayınların tez çalışmasından üretilmediğinin oyçokluğu/oybirliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla anabilim/sanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilerek sınav sonlandırılır.

(12) Yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan ikinci bölümüne geçilir.

(13) Tez savunma sınavından sonra, jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(14) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birilikte enstitüye tekrar tezini teslim eder. Yeniden teslimden sonraki süreç izlenir.

(15) Tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verilir. Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(16) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilir.

Tezin Son Teslimi

MADDE 69- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin yazım kurallarına uygun olup olmadığımı ilgili enstitüye kontrol ettirir.

(2) Tezi yazım kuralları kontrolünden geçen öğrenci, tezin istenilen sayıda nüshasını danışmanına ve jüri üyelerine imzalatır ve mezuniyet işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili enstitüye teslim eder.