Tez Önerisi

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları

Tez Önerisi Savunması MADDE 64- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak savunma tarihinden on beş gün önce tez izleme komitesine sunar ve tüm üyelerinin hazır bulunduğu komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) İkinci kez tez öneri sınavına girecek olan öğrenci, programa aynı danışmanla devam etmek isterse üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştirmek isterse altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Danışmanın ve tez konusunun değişmesi durumunda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(4) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır.

(5) Tez öneri aşamasında iki defa üst üste başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.