Doktora Esasları

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları

Öğrenim Süresi MADDE 58- (1) Doktora/Sanatta yeterlik programında, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az sekiz en fazla on iki yarıyıl, b) Lisans derecesi ile (bütünleşik) kabul edilenler için en az on en fazla on dört yarıyıldır.

Doktora/Sanatta Yeterlik Programına Başvuru

MADDE 59- (1) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına; a) Tezli yüksek lisans derecesi başvuran adaylardan; bir tezli yüksek lisans diploması sahibi veya o dönem sonunda yüksek lisans mezunu olabilecek durumda veya hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi almış ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, b) Lisans derecesiyle (bütünleşik) başvuran adaylardan; bir lisans diploması sahibi veya o dönem sonunda lisans mezunu olabilecek durumda ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 3.00/4.00 veya muadili bir puana ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, c) Programa kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans derecesiyle başvuranlar için lisans AGNO’sunun, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun en az %25 olmak üzere hangi ağırlıkla genel başarı değerlendirilmesine alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve senatonun onayı ile belirlenir. ç) İngilizce veya anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun kararı ile ilgili lisansüstü programı için onaylanan yabancı dillerden birinden Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil bir puan almış olmak.

Doktora/Sanatta Yeterlik Başvuruların Değerlendirmesi

MADDE 60- (1) Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunu %25’i dikkate alınarak hesaplanır. 
(2) Giriş sınavı yazılı ya da yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Bilim sınavının yazılı ve sözlü yapılması durumunda yazılı sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır.

(3) Sanat ve Tasarım Fakültesinin enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(4) Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili ASK görüşü, ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun doktora/sanatta yeterlik programları için en az 70/100 olması gerekir.

Dersler

MADDE 61- (1) Program, a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir Seminer, bir Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla, en az on dört ders, bir Seminer, bir Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programında bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; a) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 240 AKTS kredisinden, b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Kredili olan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini Üniversitemiz Lisansüstü programlarından almış olan öğrecilerin bu dersi intibak ettirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders, yüksek lisans/lisans öğrenimi sırasında alınmamış ve üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması kaydıyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerinden seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

(6) Öğrenci doktora öğrenimi süresince toplam derslerden en az ikisini ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu zorunlu derslerden almalıdır.

(7) Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde almalıdırlar.