Tezsiz YL Esasları

Öğrenim Süresi 

MADDE 52- (1) Tezsiz yüksek lisans programında, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğretim süresi en az iki en fazla üç yarıyıldır.

(2) Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuru

MADDE 53- (1) Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adaylardan aranacak şartlar. a) Bir lisans diplomasına sahip veya o dönem sonunda lisans mezunu olabilecek durumunda olmak, b) Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuruda ALES puanı istenip istenmeyeceğine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ile ilgili enstitü kurulu karar verir. ALES puanının istenmesi durumunda, başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından ilgili program için belirlenecek ALES puanına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmak, c) Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz. ç) Yabancı dilde öğrenim yapılan Tezsiz programlara başvuru için,10. maddede tanımlı yabancı dil şartının sağlandığını gösterir sınav sonuç belgesine sahip olmak gereklidir.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruların Değerlendirmesi

MADDE 54- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında genel başarı notu, ALES puanının %70’i ve lisans AGNO’sunun %30’u, ALES puanı istenmeyen programlar için lisans AGNO’su dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun tezsiz yüksek lisans programları için en az 50/100 olması gerekir. 

Dersler

MADDE 55- (1) Program toplam otuz krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az on ders, bir Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ile dönem projesi dersinden oluşur.         

(2) Öğrenci, dönem projesi dersine en erken ikinci yarıyılda kayıt yaptırmak ve o yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde almaları gerekmektedir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanmaz.

Dönem Projesi

MADDE 56- (1) Dönem projesi, ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen Dönem Projesi Uygulama Esaslarına göre yürütülür.

(2) Dönem projesi dersi yarıyıllar dışında açılmaz.

İlişik Kesme

MADDE 57- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.   

 


                                  

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları