Tezli YL Esasları

 

Öğrenim Süresi

MADDE 45- (1) Tezli yüksek lisans programında, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğretim süresi en az dört en fazla altı yarıyıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen başarı ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Kayıt Yenileme

MADDE 28- (1) Öğrenciler her yarıyıl başında; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Danışman ataması yapılmayan öğrenci kayıt yenileyemez.

(3) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması gereklidir.

Ders Kayıt

MADDE 29- (1) Öğrenci kayıtlı olduğu programlarda tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersleri alır. Danışmanın onaylaması durumunda Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

(2) Öğrencinin talebi, Danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK’nin kararı ile üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında olmayan veya iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler her program için tanımlı ölçütler içinde alınabilir. Alınacak dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

(3) Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin en geç yürürlükteki akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde ilgili enstitüye başvuruda bulunması gerekmektedir.

(4) Ders kayıtları yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar tamamlanır.

(5) Tez Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. (6) Öğrencilerin alacağı derslerin en çok ikisi, 3XXX ve 4XXX kodlu ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla, danışman onayı, anabilim dalı başkanı uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla seçilebilir.

 

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 50- (1) Yüksek lisans tez savunma sınavından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tez enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili EYK’na gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri üniversite dışından ve diğeri de aynı anabilim/anasanat dalı içinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, mezuniyet takviminde belirlenen süreler içerisinde tez savunma sınavı, tez jüri üyelerinin ilgili EYK tarafından belirlendiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde üyelere öğrenci tarafından teslim edilir ve en geç bir ay içerisinde savunma sınavı yapılmalıdır. Aksi takdirde yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı yapılır.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak ilgili Enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye asıl üye olarak atanır.

(5) Tez sınavı en az 60 dakika olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınav tarih ve zamanı ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından, öğretim elemanlarına, lisansüstü öğrencilerine ve alanın uzmanlarına dinleyici olarak katılabilmeleri için duyurulur. Tez sınavı, dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Karar aşamasında ögrencinin ve dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini enstitüye bildirilen sınav tarihi ve yerinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile talepte bulunması halinde kendisine ilgili EYK tarafından uygun görülmesi durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

 

YTÜ Senato Uygulama Esasları