Yüksek Lisans

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları

                                                        

 

 

 

Ders Kaydı

 

Ders Kayıt Haftası   :

 

 • -YTÜ öğrencileri YTÜ programlarından seçeceği dersleri; GSIS üzerinden kayıt yapar.

YTÜ öğrencileri farklı üniversitelerin programlarından alacağı dersleri;

FBE Form No: FR-318” formu doldurularak EABD Başkanlığı aracılığıyla FBE ye iletilir. EYK toplantısında karara bağlanır.

 • -Farklı üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin YTÜ programlarından seçeceği dersleri; “FBE Form No: FR-352” formu doldurarak gerekli evraklarla birlikte EABD Başkanlığı aracılığıyla FBE ye iletilir. İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.
 • -Özel öğrencilerin YTÜ programlarından seçeceği dersleri; “FBE Form: FR-316” formu doldurularak gerekli evraklarla birlikte EABD Başkanlığının onayı ile FBE ye iletir. İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.
 • -Ders kayıt haftasından sonraki ilk gün sistem 5 kişi altında açılan dersleri otomatik kapatır.

 

Dönemin 1. Haftası:

 

 • -EKLE-SİL: Seçtikleri ders kapatılan veya mevzuatta belirtilen uygun gerekçeleri bulunan öğrenciler, ekle sil yapmak istedikleri dersleri ders kayıt haftasından sonraki ilk haftanın sonuna kadar EABD Başkanlığının onayı ile FBE ye iletilir.
 • -İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.
 • -Uygun gerekçesi olmayan ekle sil değişiklikleri gündeme alınmayacaktır.

 

Seminer

 

 
 • -Seminer dersi kredisiz olup herhangi bir dönem içerisinde alınabilir.
 • -Programlarda seminer dersi ayrı bir koda sahiptir.
 • -Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için seminer dersi zorunlu değildir.

 

Danışman Atama

 
 • -Öğrenciye en geç 1.yy sonuna kadar bir danışman atanması zorunludur.
 • -Danışman atanıncaya kadar EABD Başkanı öğrencinin geçici olarak danışmanlığını yürütür.
 • -Her bir program için hazırlanan “FBE Form No: FR-347” formlarından biri doldurularak Akademik Takvim süreçleri içerisinde EABD Başkanlığının onayı ile FBE ye iletilir.
 • -Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlardaFBE Form No: FR-320" formu ile birlikte 1. Tez danışmanının, EABD Başkanlığının ve EYK onayı ile eş danışman atanır.

 

Tez Konusu Tespiti
 
 • -Tez başlığı; danışman atama formu ile birlikte “FBE Form NO: FR-347” formu doldurarak EABD aracılığıyla FBE ye iletilir.
 • -Gerek danışman gerekse Tez konusu değişiklikleri için “FBE Form NO: FR-355” formu doldurulmalıdır.
 • -Tez başlığı; tez sınav jürisi tarafından sınav esnasında değiştirilebilir.

 

Mezuniyet İşlemlerini Başlatma

 

-Mezuniyet işlemlerini başlatma işlemi Online olarak yapılmaktadır. 

-Planladığı bir yarıyıl içinde mezun olmak isteyen öğrenci, Mezuniyet Takvimi' nde o yarıyıl  için belirlenen "Mezuniyet İşlemlerinin Başlatılması" süreci içinde Mezuniyet İşlemlerini başlatmalıdır.

-Mezuniyet İşlemlerini başlatmak için tıklayınız.

Tezin İlk Teslimi ve Tez Savunma Sınavı Jüri Belirleme
 
 • -En az 7 dersini (21 kredi) ve seminer dersini 2,5 AGNO ile tamamlayan öğrenci;

1.     Danışmanının onayı ile tamamlanmış 3 adet tezini (spiralli veya karton ciltli)

2.     Danışman onaylı “FBE Form NO: FR-338” formunu

3.     İmzalı FR-1088 Orijinallik Beyan Formunu  (Ayrıntılar için tıklayınız)   

4.     Tezden üretilen yayın belgelerini (Mezuniyet İşlemlerini Başlatma sürecinde e-sisteme yüklenen tüm belgeler)

5.     Yayın Onay Formunu (lisansustu.yildiz.edu.tr den temin edilir.)

        EABD Başkanlığına teslim eder. (Öğrenci  belirtilen süreçte İntihal İşlemlerini de gerçekleştirmelidir)

 • -EABD Başkanlığı “FBE Form No:  FR-339” formu ile birlikte önerdiği öğretim üyelerini FBE ye önerir. Jüri üyeleri EYK kararı ile belirlenir.
 • -Eş danışman olması ve jüri üyesi olarak önerilmesi durumunda jüri 5 öğretim üyesinden oluşur.

 

İlan

 
 • -Jüri üyelerine;

1.     EYK Kararı

2.     1 adet spiralli veya karton ciltlenmiş tez

3.     Tezden Üretilmiş Yayınlar  FR-304

FBE–öğrenci aracılığıyla iletilir. Öğrenci, tezi jüri üyelerine teslim etmeden önce “FBE Form No: FR-340”formunu doldurur ve tezi teslim ederken jüri üyelerine “FBE Form No: FR-341” formunu imzalattırır.

 • -Danışman koordinatörlüğünde tez sınavının yer ve zamanı belirlenir ve EABD aracılığıyla sınavdan 1 hafta önce ilan edilir.

 

Tez Savunma Sınavı
 
 • -Jüri, tezi teslim aldıktan en geç 1 ay içerisinde sınavı yapmak zorundadır.
 • -Sınav esnasında jüri, ortak “FBE Form No: FR-342” ve FR-304 formunu doldurarak FBE'ye iletilmek üzere danışman aracılığıyla EABD Başkanlığına 3 gün içerisinde teslim eder.
 • -Sınavda 3 ay düzeltme alan öğrenci için ilk tez teslim süreci yeniden başlar. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenciye mazeretinin EYK kararı ile en fazla iki ay daha ek süre verilebilir.
 • -Tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, EABD önerisi ve EYK onayı ile tez danışmanını ve/veya tez konusunu değiştirmek zorundadır.

 

Tez Kontrolü
 • -Tez savunma sınavında başarılı bulunan aday; tezin son halinin FBE tez yazım kurallarına uygunluğunu Enstitüye kontrol ettirir.
 • -Tez Kontrol Randevusu almak için tıklayınız.
Tezin Son Teslimi
 • -Özellikleri Enstitü tarafından belirlenen bez cilt ile ciltlenmiş tez her bir jüriye teslim edilmelidir.
 • -Tezi, FBE tez yazım kurallarına göre uygunluğu kabul edilen öğrenci mezuniyet işlerinin tamamlanması için aşağıdaki belgeleri en geç sınav tarihini izleyen 1 ay içerisinde FBE ye teslim etmesi gerekmektedir.

1.     YTÜ kütüphanesine gönderilmek üzere (bez cilt) ciltlenmiş (cilt yaptırılmadan önce Enstitü onayı alınmalıdır) 1 adet tez.

2.     Jüri üyelerinin istediği düzeltmeleri yaptığını ve jüriye ciltlenmiş (cilt rengi FBE tez yazım kılavuzunda belirtilmiştir) 1 adet tezi teslim ettiğini gösteren “FBE Form No: FR-329” formu

3.     YYÖK tarafından hazırlanmış kılavuza uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan 1 adet CD (CD’nin darbeye dayanıklı bir CD kutusuna koyulması gerekmektedir. CD üzerine konulacak CD etiketi için tıklayınız. ).   -CD adı YÖK’ten alınan referans numarası olmalı,  -CD içinde tezin tamamı olmalı (Dosya ismi: Referans numarası),                -Türkçe  ÖZET olmalı (Dosya ismi: Referans numarası-Özet) -İngilizce ABSTRACT olmalı (Dosya ismi: Referans numarası-ABSTRACT)  TÜM belgeler pdf formatında olmalıdır.

4.     Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu’nun imzalanmış ve üzerinde referans numarası olan 2 kopyası. ( Bu form YÖK'ten alınmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olunması gerekmektedir.) 

5.     Kütüphaneye gönderilmek üzere FBE Form No: FR-328-Tez İzin Formu

6.     Enstitümüzde arşivlemek üzere “FBE Form No: FR-331-Öğrenci Bilgi Formu

7.     Orijinallik raporu (Ayrıntılar için tıklayınız)

8.     -FR-1243- Lisansüstü Ciltli Tez Teslim Formu

 

 
Mezuniyet
 • -İstenilen tüm formları eksiksiz dolduran ve Tezi FBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığı Enstitü tarafından kontrol edildikten sonra kabul edilen öğrenci;  ilk EYK kararı ile mezun edilir.
 • -Diploma işlemleri YTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.