Doktora

 

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları

                                                        

 

 

 

Ders Kaydı

Ders Kayıt Haftası:

 

-YTÜ öğrencileri YTÜ programlarından seçeceği dersleri; GSIS üzerinden seçer.

 

-YTÜ öğrencileri farklı üniversitelerin programlarından alacağı dersleri; “FBE Form No: FR-318” formu doldurularak EABD Başkanlığı aracılığıyla FBE ye iletilir. İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.

 

-Farklı üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin YTÜ programlarından seçeceği dersleri; “FBE Form No: FR-317” formu doldurularak gerekli evraklarla birlikte EABD Başkanlığının onayı ile FBE ye iletilir. İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.

 

-Özel öğrencilerin YTÜ programlarından seçeceği dersleri; “FBE Form No: FR-316” formu doldurularak gerekli evraklarla birlikte EABD Başkanlığının onayı ile FBE ye iletir. İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.

 

-Ders kayıt haftasından sonraki ilk gün 5 kişi altında açılan dersleri otomatik kapatır.

 

Dönemin 1. Haftası:

 

-EKLE-SİL: Seçtikleri ders kapatılan veya mevzuatta belirtilen uygun gerekçeleri bulunan öğrenciler, ekle sil yapmak istedikleri dersleri ders kayıt haftasından sonraki ilk haftanın sonuna kadar EABD Başkanlığının onayı ile FBE ye iletir.

 

-İlk EYK toplantısı ile karara bağlanır.

 

-Uygun gerekçesi olmayan ekle sil değişiklikleri gündeme alınmayacaktır.

Seminer

-Seminer dersi kredisiz olup herhangi bir dönem içerisinde alınabilir.

Danışman Atama

-Öğrenciye en geç 1. yy sonuna kadar bir danışman atanması zorunludur.

 

-Danışman atanıncaya kadar EABD Başkanı öğrencinin geçici danışmanlığını yürütür.

 

-Her bir program için hazırlanan “FBE Form No: FR-349” formlarından biri doldurularak Akademik Takvim süreçleri içerisinde EABD aracılığıyla FBE ye iletilir.

 

-Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda “FBE Form No: FR-321” formu ile birlikte 1.Tez danışmanının, EABD Başkanlığının ve EYK onayı ile eş danışman atanır.

Yeterlilik Sınavı ve Jüri Belirleme

2016-2017 Güz Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için;

-En az 8 dersini (24 kredi) 3.0 AGNO ile tamamlayan (2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için en az 7 ders 21 kredive FBE Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğindeki ilgili maddeleri sağlayan öğrenci (derslerini tamamladığı dönemi takip eden yarıyıl içindeGSİS üzerinden yeterlik e-başvurusu yapar.

 

2016-2017 Güz Yarıyılında veya sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için;

-En az 7 dersini (21 kredi) 3.0 AGNO ile tamamlayanAraştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer Dersini başarıyla tamamlayan, FBE Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri sağlayan öğrenci her yarıyılın ilk 9 günü GSİS üzerinden yeterlik e-başvurusu yapar.

 

Sınavlar her yarıyılın 4. ile 8. haftaları içinde tamamlanır.

 

 

-Yeterlik sınav jürisi; EABD tarafından belirlenerek Fen Bilimleri Enstitüsüne iletilir.

 

-Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İlk yeterlik sınavında I. ve II. aşama yazılı sınavlarını geçen ancak sözlü sınavı geçemeyen öğrenci, bir sonraki yarıyılda yazılı aşamayı atlamış olarak sözlü sınav aşamasından devam eder.

 

-Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir. (Kayıt silmelerde 2016-2017 Bahar Yarıyılından önceki yeterlik başarısızlıkları değerlendirmeye alınmayacaktır)

 

-Süreç aşamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tez İzleme Komitesi (TİK) Belirleme

-Yeterlilik sınavında başarılı bulunan aday için sınav tarihini izleyen 1 ay içerisinde EABD Başkanlığı’nca “FBE Form No: FR-306” formu ile birlikte öğretim üyeleri FBE ye önerilir.

 

-Tez İzleme Komitesi EYK kararı ile belirlenir.

 

-Tez çalışması; tez izleme komitesi biri öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversitedeki ilgili Anabilim dalı içinden, biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

 

-Tez öneri aşamasında iki defa üst üste başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

Ayrıntılar için LÜ Senato Esasları MADDE 63 ve MADDE 64' ü okuyunuz.

Tez Önerisi Savunma Sınavı

-Yeterlik sınavında başarılı bulunan aday, yapacağı tezin amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yeterlilik sınavından en geç 6 ay sonra yapmak zorundadır.

 

-Öğrenci, hazırladığı tez önerisi metnini sınavdan en az 15 gün önce TİK üyelerine dağıtır.

 

-Üyelerin belirlediği yer ve zamanda TİK önünde sözlü olarak savunur. TİK üyeleri sınav esnasında FBE Form No: FR-348” formunu doldurarak EABD aracılığıyla FBE ye iletilir.

 

 

 

   TİK Dönem Raporu

-Tez Önerisi savunmasında başarılı bulunan öğrenci, her yıl Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık tarih aralıklarında dönemlerinde birer kez TİK dönem raporu hazırlayarak yapılan çalışmaların bir özetini ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planını sözlü olarak savunur.

 

-TİK üyeleri sınav sonucunu “ FBE Form No: FR-307 formu doldurularak EABD aracılığıyla FBE ye iletir.

 

-Dönemi içerisinde Enstitüye gönderilmeyen raporlar “ başarısız” değerlendirilir.

 

-TİK üyelerinin önerisi üzerine tez konusunun değişikliği gerekirse, “FBE Form No: FR-308 formu doldurularak EABD onayı ile FBE ye iletilir. Bu durumda Tez önerisi süreci yeniden başlar.

 

 

 Mezuniyet İşlemlerini  

Başlatma

 

-Mezuniyet işlemlerini başlatma işlemi Online olarak yapılmaktadır. 

-Planladığı bir yarıyıl içinde mezun olmak isteyen öğrenci, Mezuniyet Takvimi' nde o yarıyıl için belirlenen "Mezuniyet İşlemlerinin Başlatılması" süreci içinde Mezuniyet İşlemlerini başlatmalıdır.

-Mezuniyet İşlemlerini başlatmak için tıklayınız.

 

Tezin İlk Teslimi ve Tez Savunma Sınavı Jüri Belirleme

Öğrenci;

-1 adet tezini, (Spiralli veya karton ciltli)

-Danışman onaylı FBE Form No: FR-299” formunu,

-Tezden üretilen (danışmanının uygun görüşü üzerine) yayın belgelerini (Mezuniyet İşlemlerini Başlatma sürecinde e-sisteme yüklenen tüm belgeler) 

-Yayın Onay Formunu (lisansustu.yildiz.edu.tr den temin edilir.)

- FR-1088 Orijinallik Beyan Formunu (Ayrıntılar için tıklayınız)

enstitümüzdeki ilgili Öğrenci İşlerine teslim eder. (Öğrenci  belirtilen süreçte İntihal İşlemlerini de gerçekleştirmelidir)

 

-FBE tarafından öğrenci için EABD Başkanlığından jüri önerisi istenir.

-EABD Başkanlığı “FBE Form No: FR-300” formu ile birlikte öğretim üyelerini FBE ye önerir. Jüri üyeleri EYK kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve diğer iki jüri üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

İlan

-Jüri üyelerine;

 1. EYK kararı
 2. 1 adet spiralli veya karton ciltlenmiş tez
 3. Tezden üretilmiş yayınlar
 4. İlgili kısımları öğrenci tarafından doldurulmuş 

 

-FBE-öğrenci aracılığıyla iletilir. Öğrenci, tezi jüri üyelerine teslim etmeden önce FBE Form No: FR-301 formunu doldurur ve tezi teslim ederken jüri üyelerine “FBE Form No: FR-302formunu imzalattırır ve 3 gün içersinde FBE ye teslim eder.

 

-Doktora Tez Savunma Sınavı yer ve tarih ön randevusu için tıklayınız.

 

-Sınav tarihi ve yeri FBE tarafından tüm jüri üyelerine ve EABD Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Ayrıca FBE web sayfasında tez sınav duyurularında  ilan edilir.

Tez Savunma Sınavı

-Jüri, tezi teslim aldıktan en erken 15 gün en geç 30 gün içerisinde sınavı yapmak zorundadır.

 

-Sınav jürisi,

 1. Ortak “FBE Form No: FR-377” formunu
 2. Kendilerine FBE tarafından daha önce gönderilen “FBE Form No: FR-303” ve “FBE Form No: FR-304”

doldurarak FBE'ye iletilmek üzere danışman aracılığıyla EABD Başkanlığına 3 gün içerisinde teslim eder.

 

-Sınavda tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye 6 ay süre verilir. 6 aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin EYK da kabul edilmesi durumunda en fazla 3 ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

 

-Bu savunma sınavlarında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez Kontrolü
 • -Tez savunma sınavında başarılı bulunan aday; tezin son halinin FBE tez yazım kurallarına uygunluğunu Enstitüye kontrol ettirir.
 • -Tez Kontrol Randevusu almak için tıklayınız.
Tezin Son Teslimi 

-Tez savunma sınavında başarılı bulunan ve yayınlarının tezden üretildiği jüri üyeleri tarafından kabul edilen aday; tezin son halinin FBE tez yazım kurallarına uygunluğunu Enstitüye kontrol ettirir.

 

-Özellikleri Enstitü tarafından belirlenen bez cilt ile ciltlenmiş tez, her bir jüriye teslim edilmelidir.

 

-Tezi, FBE tez yazım kurallarına göre uygunluğu kabul edilen öğrenci mezuniyet işlerinin tamamlanması için aşağıdaki belgeleri en geç sınav tarihini izleyen 1 ay içerisinde FBE ye teslim etmesi gerekmektedir.

 1. 1.YTÜ kütüphanesine gönderilmek üzere (bez cilt) ciltlenmiş (cilt yaptırılmadan önce Enstitü’nün onayı alınmalıdır) 1 adet tez.
 2. 2.Jüri üyelerinin istediği düzeltmeleri yaptığını ve jüriye ciltlenmiş (cilt rengi FBE tez yazım kılavuzunda belirtilmiştir) 1 adet tezi teslim ettiğini gösteren “FBE Form No: FR-325formu
 3. 3.YÖK tarafından hazırlanmış kılavuza uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan 1 adet CD (CD’nin darbeye dayanıklı bir CD kutusuna koyulması gerekmektedir. CD üzerine konulacak CD etiketi için tıklayınız. ).   -CD adı YÖK’ten alınan referans numarası olmalı,  -CD içinde tezin tamamı olmalı (Dosya ismi: Referans numarası),                -Türkçe  ÖZET olmalı (Dosya ismi: Referans numarası-Özet) -İngilizce ABSTRACT olmalı (Dosya ismi: Referans numarası-ABSTRACT)  TÜM belgeler pdf formatında olmalıdır.
 4. 4.Doldurulup imzalanmış üzerinde referans numarası olan “ Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu” nun 2 kopyası.(Bu form YÖK'ten alınmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olunması gerekmektedir.) 
 5. 5.Kütüphaneye gönderilmek üzere FBE Form No: FR-324-Tez İzin Formu
 6. 6.Enstitümüzde arşivlenmek üzere “FBE Form No: FR-327-Öğrenci Bilgi Formu
 7. 7.Orijinallik raporu (Ayrıntılar için tıklayınız)
 8. 8.-FR-1243- Lisansüstü Ciltli Tez Teslim Formu
Mezuniyet

-Tezi FBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazıldığı Enstitü tarafından kontrol edildikten sonra istenilen tüm formları eksiksiz dolduran öğrenci;  ilk EYK kararı ile mezun edilir.

 

-Diploma işlemleri YTÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.