Uzmanlık Alan Dersleri

Kayıt Yenileme

MADDE 28- (1) Öğrenciler her yarıyıl başında; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Danışman ataması yapılmayan öğrenci kayıt yenileyemez.

(3) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması gereklidir. 

Uzmanlık alan dersi ve tez yükü

MADDE 34- (1) Uzmanlık alan ve lisansüstü tez dersleri tez aşamasındaki tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanları tarafından açılan derslerdir. Danışman, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için biri yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve diğeri doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersi olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan ve lisansüsütü tez dersi açar. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi her yarıyıl bir yüksek lisans ve bir doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersinden fazlasını açamaz.

(2) Tez Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan ve lisansüstü tez derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler yıl boyunca ve akademik yarıyıllardan bağımsız olarak danışmanlığı devam eden öğrencinin azami öğrenim süresi boyunca devam eder.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan ve lisansüstü tez dersleri danışman tarafından açılır.

(4) Uzmanlık alan dersleri dönem sonunda başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir. 

 

YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları