Ders Kayıt ve Saydırma
Kayıt Yenileme

MADDE 28- (1) Öğrenciler her yarıyıl başında; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmak zorundadır. 

(2) Danışman ataması yapılmayan öğrenci kayıt yenileyemez. 

(3) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

(4) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması gereklidir. 

 
Ders Kayıt 

MADDE 29- (1) Öğrenci kayıtlı olduğu programlarda tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersleri alır. Danışmanın onaylaması durumunda Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır. 

(2) Öğrencinin talebi, Danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK’nin kararı ile üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında olmayan veya iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler her program için tanımlı ölçütler içinde alınabilir. Alınacak dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

(3) Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin en geç yürürlükteki akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde ilgili enstitüye başvuruda bulunması gerekmektedir.

(4) Ders kayıtları yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar tamamlanır.

(5) Tez Danışmanı atanan öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrencilerin alacağı derslerin en çok ikisi, 3XXX ve 4XXX kodlu ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla, danışman onayı, anabilim dalı başkanı uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla seçilebilir.

Ders Saydırma

MADDE 30- (1) Yatay geçişle, ilişik kesilme sebebiyle veya daha önce özel öğrenci olarak ders alıp yüksek lisans programına gelen öğrencilerin, lisansüstü programlardan almış olduğu derslerden başarı notu en az BB (3.00/4.00) olmak kaydıyla en fazla iki ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılabilir.

(2) Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren altı ay içerisinde, saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile başvurur.

(3) Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır.

(4) Not dönüşüm işlemlerinde Senato tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.                                                         

 
 
 
 
 
YTÜ Lisansüstü Yönetmeliği       YTÜ Senato Uygulama Esasları